Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ                              

 1. Regulamin  korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną wskazuje prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności właściciela serwisu Małgorzata Keller-Skomska Gabinet Chirurgii Plastycznej  z siedzibą w Krakowie przy ul. Rydla 16/9 NIP 677-147-63-76   REGON 120169418, który jest usługodawcą serwisu internetowego, w skład którego wchodzi strona internetowa www.doktorkeller.pl oraz konta dostępne na Facebook i Instagram. Zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i Polityką Prywatności przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Zaleca się również zapoznanie z regulaminem udostępnionym przez Meta Platforms Inc. jako usługodawcy platform Facebook i Instagram. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w ramach usług i technologii oferowanych przez Meta Platforms Inc. wykorzystywanych przez Usługodawcę, odbywa się zgodnie z Polityką prywatności. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z usług Serwisu. 
 2. Strona www.doktorkeller.pl umożliwia rezerwację terminu konsultacji lub zabiegu (jeśli udostępnione) przez system rezerwacji Asysto, którego właścicielem jest firma Handlosfera.pl sp. z o.o. Gutkowo 79a 11-041 Olsztyn. Korzystanie z serwisu rezerwacji wymaga udostępnienia Twoich danych: imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz informacji o temacie wizyty. Usługodawca umożliwiając rezerwacje poprzez system Asysto, powierza właścicielowi systemu rezerwacji Asysto Twoje dane osobowe  (imię i nazwisko, email, numer telefonu, adres) w celu realizacji usługi.  .Korzystanie z serwisu rezerwacji jest możliwe po zaakceptowaniu regulaminu rezerwacji oraz zasad polityki prywatności serwisu rezerwacji dostępnych pod formularzem rezerwacji. Akceptując regulamin rezerwacji oraz zasady polityki prywatności Użytkownik wyraża również  zgodę na otrzymywanie kodu rezerwacji drogą sms oraz powiadomień i przypomnień o dokonanej rezerwacji drogą sms i mailową. 
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe mogą być  przetwarzanie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Polityce prywatności. Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane są prawdziwe  i zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać zasad korzystania z serwisu, szczególnie nie dostarczać treści zabronionych przez prawo czy naruszających dobro osobiste osób trzecich, dokonywania wpisów lub rezerwacji w imieniu osób trzecich bez ich zgody, korzystać z serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie. 
 4. Użytkownik może korzystać z dostępu do w/w stron i kont za pomocą ogólnie dostępnych nośników  i systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za niezależne od niego trudności związane z niewyświetleniem lub nieprawidłowym wyświetleniem treści. Usługodawca ma prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, mogących powodować utrudnienia w korzystaniu z Usług.
 5. Usługodawca za pomocą strony internetowej i platform Facebook i Instagram przekazuje użytkownikowi informacje o osobie dr Keller oraz o świadczonych usługach w Gabinecie Chirurgii Plastycznej  Dr Keller.  Udostępnia informacje o poszczególnych zabiegach, orientacyjny cennik, informacje na blogu oraz galerię zdjęć przed i pooperacyjnych a także możliwość umawiania wizyt przez internet.  Serwis nie stanowi bezpośredniego źródła wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo w szczególności konsultacji z lekarzem. Zamieszczony cennik jest orientacyjny, a ostateczne koszty są określane po zbadaniu pacjenta w trakcie konsultacji.  
 6. Aby skorzystać z możliwości rezerwacji wizyty przez internet należy wpisać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej i nr telefonu użytkownika do formularza udostępnionego na stronie www.doktorkeller.pl oraz platformę Facebook oraz zaakceptować Regulamin i potwierdzić zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę. 
 7. Projekt oraz wszystkie dane zawarte w obrębie strony internetowej oraz platform Facebook i Instagram stanowią wyłączną własność Usługodawcy i podlegają ochronie na podstawie powszechnie obwiązujących przepisów prawa w tym w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.). Niedozwolone jest pod żadnym pozorem kopiowanie i rozpowszechnianie, przerabianie i modyfikowanie zdjęć przed i pooperacyjnych. Zdjęcia stanowią wyłączną własność Małgorzaty Keller-Skomskiej i zgoda na ich wykonanie i udostępnianie jest uregulowana osobnymi rozporządzeniami.
 8. Korzystanie z w/w platform jest udostępnione tylko i wyłącznie do użytku osobistego. Niedozwolone jest wykorzystywanie w jakimkolwiek celu  treści zawartych w serwisie bez względu na cel i formę tych działań bez pisemnej zgody Usługodawcy. Niedozwolone jest wykorzystywanie treści umieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Użytkownik zobowiązuje się szanować i zachowywać prawa autorskie autora treści umieszczonych w Serwisie, a w szczególności nie będzie: przerabiać, rozpowszechniać,  publikować, reprodukować, udostępniać podmiotom trzecim, przekazywać lub  modyfikować, umieszczać on-line czy brać udział w jakimkolwiek działaniu, naruszających dobra osobiste ich autora, nie będzie kopiować treści z pominięciem danych osobowych Usługodawcy oraz bez jego zgody na piśmie.
 9. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania strony lub innych platform zgłaszając wniosek na e-mail: gabinet@doktorkeller.pl lub pisemnie na adres Gabinetu, podpisując ją imieniem i nazwiskiem i zamieszczając informację o przyczynach reklamacji. Datą złożenia reklamacji jest data otrzymania jej przez Usługodawcę. 
 10. W razie sporu zaistniałego pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą może on zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 
 11. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Dz.U., poz. 1823 ze zm.) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 roku w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). 
 12. W przypadku braku porozumienia Usługodawca oraz Użytkownicy zobowiązują się poddać spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwości ogólnej. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 162 ze zm.), rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na adres Usługodawcy. 
 13. W/w Regulamin może ulec w każdym czasie zmianie: zmiany wchodzą w życie z datą ich ogłoszenia.
 14. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią treść umowy świadczenia usług drogą elektroniczną zawieranej pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm., dalej jako: Kodeks cywilny) oraz innych ustaw w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm., dalej jako: U.Ś.U.D.E.). W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1062 ze zm.), Kodeksu cywilnego oraz RODO. 

Kraków, 10.03.2022